ผู้นำเสนอ: Anochao Potjanathamrongpong and Hanni Oppel

กิจกรรม: 2021 ECHO Asia SRI Workshop and Harvesting Day

This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 26 November 2021.

ขา้ วเป็นอาหารหลกั สำหรับประชากรเกินกว่าครึ8งโลกเป็นสินค้าทางการเกษตรที8มีผลผลิตสูงเป็นอันดับ 3 ของ
โลกมากกว่า 1/5 ของอาหารประเภทให้พลังงานแคลอรี8ที8ผู้คนทั8วโลกบริโภคมาจากข้าว


ภูมิภาค

Asia