Animal integration and feeding strategies for the tropical smallholder farm: Approaches and methods for increasing sustainability and profitability

ប្រព័ន្ធចប្្រុះនន្ការចិញ្ចឹ្សត្វ ន្ិងយុទ្ធសាស្រសតនន្ការផ្តល់ចំណី សប្ារ់កសិដ្ឋា ន្ខ្នា ត្ត្ូច នៅត្ំរន្់ប្ត្ូពិចៈ យុទធវិធី និងវិធីសាស្រ្តនានា 
្ម្រាប់ការបងងកើននិរនតរភាព និងផលម្របងោជន៍ 

Copyright © 2019 Keith Mikkelson – ECHO Asia Impact Center 

ប្របព័័នធចំិញ្ចឹឹ􀀌មសត្វវចំប្រមះ􀀍អាាចំផ្តតល់់អត្វថប្របរៀ􀀎ាជន៍ជាារៀប្រចំ􀀂ន។ ជាាមួយន􀀌ងកាាររៀ􀀉វ􀀂ផែផ្តនកាារ រៀដ្ឋាាយប្របះងប្របយ័ត្វន រៀ􀀃􀀂យរៀដ្ឋាាយចាាប់រៀផ្តត􀀂មព័ីចំំណីុចំត្វូចំកសិករភាាគរៀប្រចំ􀀂នន􀀌ងអាាចំ រួមបញ្ចឹឹ􀀏ល់រៀ􀀐ា ព័ផែព័ មាាន់ ឬប្រជូកព្រៃប្រព័ និងបរៀងើ􀀂នរៀសថរភាាព័ព្រៃនកសិដ្ឋាាានរបស់ព័ួករៀគ។  កាាកសំណីល់់ដំំណាំាំអាាចំកាាត្វ់បនថយព្រៃ􀀁ៃរៀដំ􀀂មចំំណីី រៀ􀀃􀀂យលាាមកសត្វវអាាចំកាាត្វ់បនថយ ព្រៃ􀀁ៃរៀដំ􀀂មជី។ លាាមកសត្វវក៏អាាចំប្រត្វូវបាានរៀប្រប􀀂រៀដំ􀀂មីីផ្តល់ិត្វជីវឧស័័នសប្រមាាប់ចំមិិនអាាហាារ ឬកំរៀ􀀔ា រៀដំ􀀂មីីកាាត្វ់បនថយកាារចំំណាំាយរៀ􀀊ាកសិដ្ឋាាាន។ កាារចំិញ្ចឹឹ􀀌មសត្វវរៀ􀀊ាវាាល់រៀ􀀕័ា អាាចំ ជួយប្រគប់ប្រគងរៀ􀀕័ា និងបរៀងើ􀀂នសះខភាាព័ដំី។ ជាាមួយន􀀌ងកាារប្រគប់ប្រគងប្របកបរៀដ្ឋាាយប្របសិទ្ធធភាាព័ អនកអាាចំបផែងវរកាាកសំណីល់់ព័ីកាារ កាាត្វ់ និងប្របមូល់ចំំណីី រៀ􀀖ាជាាផ្តល់ិត្វផ្តល់ផែដំល់មាានប្របរៀ􀀎ាជន៍ព្រៃនជីវ􀀉ូ􀀏ង។ កត្តាតាសំខាាន់  គឺប្រត្វូវរៀប្រប􀀂បរៀចំឹកវិទ្ធាសមប្រសបមួយកន􀀇ងរៀព័ល់ផែត្វមួយ និងរករៀម􀀂ល់វិ􀀉ីកាាត្វ់បនថយកមាៃាំង ព័ល់កម័ដំល់់កប្រមិត្វអបីបរមាា។ មិនយូរបុះន្មា័ានអនកន􀀌ងអាាចំព័ប្រងីករៀដ្ឋាាយសះវត្វថិភាាព័ រៀ􀀊ារៀព័ល់អនកបនំ􀀇􀀚ំ និងអនះវត្វតរៀមរៀរៀនផែដំល់បាានរៀរៀន។ បន្មាាាប់មកអនកន􀀌ងអាាចំផែចំករំផែល់ក ជាាមួយកសិករដំព្រៃទ្ធរៀទ្ធៀត្វរៀ􀀊ាកន􀀇ងត្វំបន់របស់អនក! រៀសៀវរៀ􀀝ាផែណីន្មាាំរៀន􀀍 ផ្តតល់់នូវព័័ត្វ៌មាានសប្រមាាប់អនះវត្វត រូបមនតរៀ􀀉វ􀀂ចំំណីីដំំបូង និងជាារៀប្រចំ􀀂ន រៀទ្ធៀត្វ កាារបង្ហាាាញព័ីសរីរាាងគព្រៃនកាារអនះវត្វតប្របរៀស􀀂របំផ្តះត្វ ផែដំល់រៀក􀀂ត្វរៀ􀀡􀀂ងរៀ􀀊ាកសិដ្ឋាាានអាា 􀀡􀀏ហាា រៀ􀀊ា Palawan ប្របរៀទ្ធស􀀃វីល់ីព័ីន។ កូនរៀសៀវរៀ􀀝ារៀន􀀍 បាានរៀក􀀂ត្វរៀ􀀡􀀂ងជាាចំាប់រៀដំ􀀂ម ផែដំល់ជាារៀសេរីអត្វថបទ្ធ ផែដំល់បាានសររៀសរ សប្រមាាប់រៀអកូអាាសះី រៀ􀀃􀀂យឥ􀀡􀀏វអាាចំឱ្យូអនករកបាានកន􀀇ងល់កខណីៈជាាទ្ធប្រមង់កូនរៀសៀវរៀ􀀝ា ។ សូមរីករាាយ!


Articles