Malaria ji hiͻ ko n3 wa naa k3 jeͻ pͻmi kͻmi mi. A ts3ͻ pͻmi n3 haa malaria a k3 Anopheles. Ni ko m3 n3 ma ha n3 o ma le kaa o na Malaria ji: aslaku, fi3, misikoͻmi, yinͻkoͻmi, k3 pͻtͻ. Ke noko ng3 ninͻ m3 n3 wa tsua bi3ͻ m3 a he h3 toe ng3 e nͻmlͻtsomiͻ, e he hi3 kaa e ya hiͻtsamihe n3 e b3nk3 l3. Malaria ma ny3 ma ts3 hiͻ slotohi k3 ba, titli k3 ha jukwewihi. Wa ma ny3 maa tsi Malaria nya ke wa ha n3 pomi koͻ we wͻ. Ng3 weͻ miͻ, o ma ny3 maa bu o he pi3 ke o wo mudͻ ng3 o sihuͻmihehi. S3ni n3ͻ tsͻͻ bͻn3 mudͻ womi daa gbͻkw3 ma ha n3 pͻmi be mo kͻe.