นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

These annual vegetable crops are vining, climbing, or bushy succulent plants. The fruits are grown for eating, oil processing, or containers. Fruits are harvested before seed maturation for fresh consumption. Varieties used for oil are harvested when the fruits are fully mature and the vine stem has dried. Gourds used for containers must dry on the vine until the seeds are loose and rattle inside. Some varieties provide edible flowers and young leaves.  1. พืชปีเดียวเหลานีเปนไมเถาทีขึนเลือยไปตามทีตาง ๆ หรือเปนพวงอวบนำ ผลนำไปรับประทาน แปรรูปเปนนำมัน หรือทำภาชนะตาง ๆ ได สำหรับการบริโภคสด ๆ จะเกบเกียวผลขณะทีเมลดยังไมแก พันธุทีใชทำนำมันจะเกบเกียวเมือผลโตเตมทีและรากเถาแหง นำเตาทีใชทำภาชนะตองรอใหผลแหงคาเถา จนเมลดคลอนและมีเสียงกระทบกันภายใน บางพันธุ...
  2. Abstract, Medicinal Chemistry, 2016 TheCurcurbiteaefamily, also referred as cucurbits form a very large group with approximately 130 genera and 800 species and can be cultivated in warmer region of worldwide and make popular food crop plants some of these species include squashes, pumpkins,...
  3. This chapter deals with the biology of squashes, pumkins, zucchinis and gourds (Cucurbita species). It contains information for use during the risk/safety regulatory assessment of genetically engineered varieties intended to be grown in the environment (biosafety). It includes elements of...
  4. Cucurbits include cucumbers, gourds, muskmelons, pumpkins, squashes and watermelons. As such, they represent one of the largest and most important groups of horticultural food plants, and are grown throughout the world. In common with other books in this series, the aim of this book is to present...
  5. The Gourd Book provides fascinating scientific information and folklore about these remarkable plants and keys for identifying species.
  6. This bulletin specifically deals with the pumpkin variety "Delica", which is grown for the export market in Japan. Directions are given for raising and fertilzing the pumpkins, along with pest and leaf disease control and storage and shipping of the pumpkins.
  7. 20-09-2015 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Bangladesh. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Squash, Gourds, and Pumpkins


More Related Resources

หนังสือ

Find books about Squash, Gourds, and Pumpkins