นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This collection contains resources and photos from ECHO Asia On-Farm Feeds WS on 8 April 2022

On-Farm Feed WS flyer  1. 08-04-2022 This presentation shows the importance of considering other means of feeding livestock, components of different feed requirementsfor different livestock (pigs, poultry, fish, ruminants), and how to perhaps develop a fully nutritious and cost efficient on-farm feed.
  2. 08-04-2022 This presentation helps to help prevent the spread of the African Swine Fever Virus and other illnesses that can impact livestock. Good planning and consistent execution of biosecurity measures can help reduce the risk to livelihoods dependent on livestock.
  3. These are a few images from the On-Farm Feeds Workshop on 8 April2022.CLICK HERE to return toworkshop resources.
  4. 01-06-2021 โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและผลกระทบทีมีตอการผลิตเนือสุกรทัวโลก ขณะทีความเจริญของโลกมีเพิมขึน ความตองการโปรตีนจากสัตวกเพิมขึนเชนกัน เนือสุกรกลายเปนเนือสัตวบกทีมีการบริโภคมากทีสุดที 37% ของการบริโภคเนือสัตวทังหมดทัวโลก(Beltrán-Alcrudo et al., 2017) อุตสาหกรรมการผลิตเนือสุกรเพิมขึนอย...
  5. 05-10-2019 การผสมผสานการเลียงสัตว และ วิธีการใหอาหารสัตว สำหรับเกษตรรายยอยในพืนทีเขตรอน วิธีและขันตอนเพือสงเสริมความยังยืนและการเพิมผลกำไร Copyright 2019 Keith Mikkelson – ECHO Asia Impact Center การทำอาหารสัตวจากวัตถุดิบในฟารมไมใชเรืองยาก ระบบการเลียงสัตวแบบผสมผสานมีประโยชนหลายดานหากมีการวางแผนอย...
  6. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note # 42 คานาสูการทาอาหารสัตวจากตนกลวยหมัก การทาปศุสัตวแบบผสมผสานในฟารมของเกษตรกรรายยอยมักเปนองคประกอบทีส าคัญตอความยังยืนในระยะยาวของฟารม โดยเฉพาะการใชการหมุนเวียนสารอาหารทีจ าเปน ปศุสัตวมีบทบาทสาคัญอยางยิงในฟารม เพราะชวยเปลียนพืชและวัสดุเหลือใชใหเปนแหลงพลังงานทีส...
  7. 01-09-2021 สิงทีสำคัญตอความสำเรจของฟารมขนาดเลกคือฟารมนันมีความสามารถในการเปลียนของเหลือใชในฟารมใหเปนผลผลิตทางเลือกทีมีมูลคาทีเพิมขึน การเลียงหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เพือใชในฟารมซึงเปนกิจการผูผลิตขนาดเลกเปนสิงทีจะเปนประโยชนได การนำของเหลือใชทัวไป เชน เศษอาหารและมูลสัตว โดยใชหนอนแมลงวันลายมาเป...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about 2022 ECHO Asia On-Farm Feeds WS Resources


More Related Resources

หนังสือ

Find books about 2022 ECHO Asia On-Farm Feeds WS Resources

ภูมิภาค

Asia