1. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note # 42 คานาสูการทาอาหารสัตวจากตนกลวยหมัก การทาปศุสัตวแบบผสมผสานในฟารมของเกษตรกรรายยอยมักเปนองคประกอบทีส าคัญตอความยังยืนในระยะยาวของฟารม โดยเฉพาะการใชการหมุนเวียนสารอาหารทีจ าเปน ปศุสัตวมีบทบาทสาคัญอยางยิงในฟารม เพราะชวยเปลียนพืชและวัสดุเหลือใชใหเปนแหลงพลังงานทีส...
  2. But one of the most overlooked parts of the plant is its stem that often goes to waste after the culmination of production. While in many parts of India, the tender core of the stem is a part of local cuisines, the utilisation of the banana stem has found little scope in India, which is strange...
  3. Abstract, Journal of Soil Science and Agroclimatology, 2017 Banana stem water content is 90%. Therefore, it is potential as an alternative for planting media in limited agriculture lands due to their function changes. The aim of the research is to obtain information on cultivation technology and...