1. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note # 42 คานาสูการทาอาหารสัตวจากตนกลวยหมัก การทาปศุสัตวแบบผสมผสานในฟารมของเกษตรกรรายยอยมักเปนองคประกอบทีส าคัญตอความยังยืนในระยะยาวของฟารม โดยเฉพาะการใชการหมุนเวียนสารอาหารทีจ าเปน ปศุสัตวมีบทบาทสาคัญอยางยิงในฟารม เพราะชวยเปลียนพืชและวัสดุเหลือใชใหเปนแหลงพลังงานทีส...
  2. 01-01-1975 This booklet is designed to help hog raisers spot health problems before they start. DIscussions about diseases are limited to what the grower can detect from careful observation of the animals in his herd, not from looking at postmortem specimens. 23 pages, illustrated, tables