1. ချာယာ (Cnidoscolus aconitifolius) နှင ကာစာဗာ (Manihot esculenta) ကဲသိုသောအပူပိုငးဒေသ ကောကပဲ သီးနှံ အရွကများတွင ဆိုငယာနိုဂဲနစ ဂလိုငကိုဆိုဒများ(cyanogenic glycosides)ပါငသည၊ ၎ငးတို၏ဆဲလများကို ကြိတခြေသညအခါ ဟိုကဒြိုဆိုငယာနစ အကစစ (hydrocyanic acid) ထုတသညအဆိပရှိသညပစစညး (HCN (အိပချစီအင )-ဆိုငယာနိုက သို...

  2. This article is from ECHO Asia Note #12 Introduction When you come across an especially promising local variety of a crop grown in your area, how can you enable other farmers to try out this variety? If a farmer gives you 30 seeds of an exceptional variety, how might you go about distributing...

  3. This article is from ECHO Asia Note #7 Prakrit Khamduangdao was looking for an alternative to agriculturalchemicals to control pests in his vegetable farm. However, he was notcompletely satisfied with various botanical pest control measures beingpromoted in northern Thailand. He reports that even...

  4. This article is from ECHO Asia Note #9 Editor: The System of Rice Intensification (SRI), an unconventional approach to rice production that has spread throughout many parts of the world since the late 1990s, is comprised of a set of flexible management practices. CEDAC, based in Cambodia,...

  5. This article is from ECHO Asia Note #6 One of the easiest and most effective ways to improve and build soilfertility in any gardening situation is to use a method known as sheetmulching. Thick layers of mulch are placed directly on the soil,simulating the thick leaf litter and humus found in...
86 ထက်ပို၍ ECHO Asia Note Articles

  1. 2019-10-05 Animal integration and feeding strategies for the tropical smallholder farm: Approaches and methods for increasing sustainability and profitability Copyright 2019 Keith Mikkelson – ECHO Asia Impact Center

  1. ဖောငဖမြောငဖောငပိုးေိုော ဖမပာငးပငဖေွေကို ေစပငချငး (သိုြေဟုေ) စိုကခငးေစခုလုံး ေျကစီးေုံးရှုံးဖစနိုငေဲ အငးေကပိုးြေွှားေစြေျိုး မေစပါေယ။ အဖကာငးေုံး ကာကွေယနိုငေဲနညးလြေးက ဖမပာငးစိုကခငးကို ဖစာစီးစွော ကငးဖောကပါ၊ လိုအပရင နှိြေနှငးပါ။ ဒီကာေွေနးဗီဒီယိုက ဖောငဖမြောငဖောငပိုးကို ဘယလို ကငးဖောက ရှာဖေွေရြေလဲေိုော...