นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This collection contains resources used in the ECHO Asia Seed Storage Technologies Workshop on 25 Feb 2022.

Seed Storage Technologies Workshop flyer ENG  1. These are a few images from the Seed Storage Fundamentals Workshop in February2022CLICK HERE to return toworkshop resources.
  2. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note #37 :บทความนีมาจาก วารสาร เอคโค เอเชีย โนต ฉบับที 37 คำนำ การเกบรักษาเมลดพันธุในพืนทีเขตรอนชืนและกึงรอนชืนเปนเรืองทียากอยูพอสมควร หากไมมีอุปกรณทีออกแบบเพือใหเมลดพันธุอยูในสภาพทีแหงและเยน กจะทำใหคุณภาพของเมลดพันธุเสือมไปอยางรวดเรว อุณหภูมิสูงและความชืนในชวงระหว...
  3. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note # 31. คำนำและทีมา การเกบรักษาเมลดพันธุเปนวิธีหนึงทีชวยประหยัดงบประมาณ เพือจะไดมีเมลดพันธุไวปลูกในอนาคต และยังเปนการชวยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกของเรา ไมวาเราจะปลูกเมลดทีเกบรักษาไวเอง หรือนำเมลดเหลานันไปแจกจายใหกับคนรูจักหรือเพือนบาน หรือการแจกจายผานทางองค...
  4. ทรัพยากรหลัก ดวยสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมทีจำเปนในการจัดเกบเมลดพันธุในระยะยาว โดยการรักษาความเยนและมีความชืนตำไวตลอดเวลา จึงเปนไปไดมากทีจะเกบเมลดพันธุทีมีอายุการเกบยาวไดเปนเวลาหลายปีในเขตรอน (Harrington, 1972) แตนาเสียดายทีการใชงานและการบำรุงรักษาสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมอาจตองมีคาใชจายทีสูงและ ตัวอย...
  5. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note #27 เมือวางแผนการสราง “หองเยน” หรือ “หองเกบเมลดพันธุ” เพือจุดประสงคคือการเกบรักษาเมลดพันธุใหมีชีวิต สิงแรกทีตองคำนึงถึงคือหลักการของหองเกบทีเหมาะสมทีสุด ในสาร เอคโค เอเชีย 14 (ก.ค 2012) เราไดพูดถึงผลจากการเปรียบเทียบการผนึกสูญญากาศและการแชเยน และไดเน...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about 2022 ECHO Asia Seed Storage Technologies WS


More Related Resources

หนังสือ

Find books about 2022 ECHO Asia Seed Storage Technologies WS

ภูมิภาค

Asia