1. คํานํา ในฐานะองคกรทีตังใจเสริมสร างบุคลา ใหมีความรู และทักษะดานการเกษตรบอยครังทีเดียวทีเราตองกลับมาเริมตน กันทีเมลดพันธุ เราตางตระหนักดีถึง คุณคาและความส าคัญของการเกบรักษา เมลดพันธุผสมเปิด (Open-Pollinated Seeds) การใหความรู ถึงประโยชนของ พืชทีเติบโตไดดีในทองถินแตมักจะถูก มองขามไป และการวิจัยด...
  2. 08-10-2019
  3. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note #27 When planning to construct a “Cold Room” or “Seed Storage Room” for the purpose of preserving seed viability, one must first consider principles for optimum seed storage. In ECHO Asia Note 14 (July 2012), we shared results from our comparison of vacuum...
  4. ทรัพยากรหลัก 15-05-2018 This article is from ECHO Asia Note # 38. Introduction Given the proper facilities necessary to store seeds long-term, whereby low temperature and low humidity are kept stable over time, it is very possible to store most orthodox seeds for several years at a time in the tropics (Harrington,...
  5. 17-03-2014 This audio slideshow reveals how the ECHO Asia Seedbanksaves and distributes underutilised seeds for free.
  6. The World Vegetable Center, an international nonprofit research and development institute, is committed to alleviating poverty and malnutrition in the developing world through the increased production and consumption of nutritious and health-promoting vegetables. They actively build networks and...
  7. 08-01-2016 ECHO Asia, in collaboration with Ntuk Nti small farm resource center and International Cooperation Cambodia (ICC), has just finished a 1-year research project (funded by the Presbyterian Hunger Program- USA) to identify key indigenous vegetable crop species in NE Cambodia and strengthen the seed...
  8. Resources from the Cambodia Seed Saving Workshop held on December 2-3 at Ntuk Nti Farm,Cambodia ECHO Asia, in conjunction with International Cooperation Cambodia (ICC) and Ntuk Nti, with funding from the Presbyterian Hunger Program (PHP-USA) held a seed saving workshop in Sen Monorem, Mondulkiri...
  9. There is a diverse array of products emanating from ICRISAT’s mandate crops chickpea, pigeonpea, groundnut, sorghum, pearl millet and finger millet — that have been derived from tangible outputs of projects. These are listed under the categories of Germplasm, Genomic resources, Informative...
  10. Agencies Listed by CountryAddresses and Links to Regulatory Bureaus