1. ทรัพยากรหลัก
    01-06-2010 Seeds naturally have a place in almost any endeavor having to do with agricultural development. Seeds of most food plants are small and, as such, are more easily transported and can be shipped longer distances than vegetative cuttings. For the farmer, seeds represent the promise of a continued...
  2. ทรัพยากรหลัก
    01-01-2002 Seed storage is often a problem in the tropics. However, if seeds can be properly dried, they will remain viable for a longer period of time. The seed drying cabinet described here can help improve the viability of seeds in storage. What's Inside: Introduction Description Diagram Observations ...
  3. 20-10-2010 Photos of the modified seed dryer described in EDN 109
  4. 20-10-2010 Drying seeds in preparation for storage and maintaining dry conditions in storage both help prevent the growth and harmful effects of mold on seed viability.
  5. 08-06-2017 Feed Options for Ruminants in the Tropics Creating a Low-Cost Seed Dryer for Local Seed Banks
  6. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note # 31. คำนำและทีมา การเกบรักษาเมลดพันธุเปนวิธีหนึงทีชวยประหยัดงบประมาณ เพือจะไดมีเมลดพันธุไวปลูกในอนาคต และยังเปนการชวยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในโลกของเรา ไมวาเราจะปลูกเมลดทีเกบรักษาไวเอง หรือนำเมลดเหลานันไปแจกจายใหกับคนรูจักหรือเพือนบาน หรือการแจกจายผานทางองค...
  7. 17-07-2017 Protecting the viability of seeds during storage can be a difficult task in the tropics, which often have high temperatures and high relative humidity. In May of 2017, ECHO hosted a seed saving workshop at our Global Farm in North Fort Myers, Florida. Both in preparation for and during this...