1. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note #37 :บทความนีมาจาก วารสาร เอคโค เอเชีย โนต ฉบับที 37 คำนำ การเกบรักษาเมลดพันธุในพืนทีเขตรอนชืนและกึงรอนชืนเปนเรืองทียากอยูพอสมควร หากไมมีอุปกรณทีออกแบบเพือใหเมลดพันธุอยูในสภาพทีแหงและเยน กจะทำใหคุณภาพของเมลดพันธุเสือมไปอยางรวดเรว อุณหภูมิสูงและความชืนในชวงระหว...
  2. 22-03-2017 Seed conservation under tropical climates is a great challenge when usual storage technology is lacking. Seed pests and the loss of seed viability are among the main risks faced by farmers and seed banks. ScientistsLawrence et. al.recently found that vacuum sealing significantly reduces stored...
  3. Agronomy for Sustainable Development Brian Lawrence, Abram Bicksler, Kimberly Duncan Abstract : Prevention of pests while maintaining viable seed during storage is often challenging for smallholder farmers in the tropics and subtropics. Investment in costly technologies or storage equipment is...