1. ทรัพยากรหลัก
    ดวยสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมทีจำเปนในการจัดเกบเมลดพันธุในระยะยาว โดยการรักษาความเยนและมีความชืนตำไวตลอดเวลา จึงเปนไปไดมากทีจะเกบเมลดพันธุทีมีอายุการเกบยาวไดเปนเวลาหลายปีในเขตรอน (Harrington, 1972) แตนาเสียดายทีการใชงานและการบำรุงรักษาสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมอาจตองมีคาใชจายทีสูงและ ตัวอย...
  2. ทรัพยากรหลัก
    07-01-2019 Two broad categories of seeds exist, referred to as recalcitrant and orthodox. The former must be kept moist and planted soon after they are collected; large-seeded fruits such as mango and avocado are typical examples. The second type of seeds are discussed in this document. Orthodox seeds are...
  3. 01-07-2012 Vacuum Sealing vs. Refrigeration: Which is the most effective way to store seeds? The Crop Genetic Pump: A Possible Task for NGOs
  4. 22-03-2017 Seed conservation under tropical climates is a great challenge when usual storage technology is lacking. Seed pests and the loss of seed viability are among the main risks faced by farmers and seed banks. ScientistsLawrence et. al.recently found that vacuum sealing significantly reduces stored...
  5. Agronomy for Sustainable Development Brian Lawrence, Abram Bicksler, Kimberly Duncan Abstract : Prevention of pests while maintaining viable seed during storage is often challenging for smallholder farmers in the tropics and subtropics. Investment in costly technologies or storage equipment is...
  6. Experimental Agriculture Croft, M., Bicksler, A., Manson, J., & Burnette, R. (2013). COMPARISON OF APPROPRIATE TROPICAL SEED STORAGE TECHNIQUES FOR GERMPLASM CONSERVATION IN MOUNTAINOUS SUB-TROPICAL CLIMATES WITH RESOURCE CONSTRAINTS. Experimental Agriculture, 49(02), 279-294. Summary...