1. ทรัพยากรหลัก ดวยสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมทีจำเปนในการจัดเกบเมลดพันธุในระยะยาว โดยการรักษาความเยนและมีความชืนตำไวตลอดเวลา จึงเปนไปไดมากทีจะเกบเมลดพันธุทีมีอายุการเกบยาวไดเปนเวลาหลายปีในเขตรอน (Harrington, 1972) แตนาเสียดายทีการใชงานและการบำรุงรักษาสถานทีและอุปกรณทีเหมาะสมอาจตองมีคาใชจายทีสูงและ ตัวอย...
  2. 17-07-2017 Protecting the viability of seeds during storage can be a difficult task in the tropics, which often have high temperatures and high relative humidity. In May of 2017, ECHO hosted a seed saving workshop at our Global Farm in North Fort Myers, Florida. Both in preparation for and during this...
  3. Access Agriculture Training Video Farmers face great difficulties with drying their seeds because seed absorbs moisture from the soil. As a result, seed quality deteriorates, and no-one can expect good yields by using poor quality seed. In this video you can see how farmers of Maria village...
  4. This animation shows how to use the PHL moisture meter, a new, low-cost meter for measuring grain moisture content before storage. If you properly dry your grain before storage, you will have better quality grain for seed, sale, or eating. This technique will minimize grain losses and earn you...