Ebola yankalo sentia yue lea I na I bolo nor toi lea lac Liberia mai anie I muei senel kai donzee I lac yezen nal. Ea tac dutrucla yona ea sentia solo nel video mee kuma lac Ebola lea kai I lor yezen yan I muei sen kai danzee I lac. Ebola danzee kor I monbec ya korlea.