Ìbólà yàà lɛ mia zɛ yàya lɛ́ è go ìbólà válɔ̀ yía. Aà wɔ̃́ túó-túózɛ̀ kɛ Lààbíà mìà ká é dà à ká Áfélégà sɛ̀lɛ̀ gbɛɛ yí mìà bà. Kɔ́áà bèi ìbólà tèáà yé kɔaà yɛɓo kɛ e kíe làa ka. Gbɛ̃̀ nyìɛ̀ síìi mɔ̀ pɛ́lɛ̀ bɛ̀i mi laà ìbólà kɛ̀lɛ̀. Vídìò e kéa lɛ́ɛ̀ wɔ̃́ zɔ̃̀ mia lɛ̀ɛ é gbɛ̃̀ à ká èbólà à mia kṹ kɔ̀ mɔ̀ zí è sàà à káa mɔ̀ ɛ̃́ɛ̃́ zi lɛ́ kɔ̀à bɛ̀i yɛɓo kɛɛ̀ à ká e kíe là yékɛ̀ yááa é saa mɔ́ɔ̀ wɔ̃̀ mɔ̀. Ìbólà tèá wɔ̃̀ lɛ miaséĩ́ là wɔ̃́ ka.