Ibólà mo kwɛ́ né ɔ̂ né wlɛ̂a-ó nyigbejû-á dladláɛ́ bò. Ibólà cên jɛ nè ɔ̂ a ja ɔ nyɔ bò. Ibólà kwɛ́ nu Dabělá nyɔ+ tajì Aflékà blóhtìè+ tê-á nyepôh ka kukú cɔ́. Â yemâ bò popolê â yemâ fɔ̀n â bɛlé bâ yé Ibólà é kan ɔ né sê ti bògblalêh. Nyɔ yemâ Ibólà-á peanpéɛ́n bò nyàné néé ɛ nyî nyɔ ná síétèh fó cɔ́ɔ́ bɔ yé-lé wlóh.