Ibolà ɛ moo ɛ blěe kwɛ̌ kukǔ ɛ̈ dɛɛ nyuu kokoɛ̌. Ɛ poě wlò le popae lɔ foɛ̀ keǒ nb̂ala nyo klee Aflèkǎ dakwɛ̌ tùǔ kɛn ɛ tè. Ä wɔ̀le je bä kan Ibolà jè b:e{;we dǐ le gbl’ɛɛ̀ le bä keǒ tàe do nɛ. Bǔ teɛ̀ mɔ̀ pase fɔ̀ neǒ lo nyu mǐ kmɔ̌ ne bo Ibols̀a beɛ́ kmɛ̌ɔ. Mǎjikià nɛ̀ miɛ kɛne bɛ̌ba noǎo ïa jbee le Ibolà ke ɛ nii le gblɛ̀ɛ̀ lɔ̀ kleee keě bä neǒ tàe do nena bä mǐ ɛ le gblɛ̀ɛ lɔ̀ je kan. Bä kan Ibolà je ɛ moo nyu wɛ̀ɛ tè.