Èbola bɔ foɛ wɔne bɛleh dɛ jɛ̀lɛ nea-i ɛ seè kwɛin ble. Pohba dɛ laoi ɛ ne wlèìo ɛ dba nyu kɛɛ à bɛleh à jeɛ bɔbɔǐ po. Bò ùn těbe ùn mu pǐlɛǐ nɛ ɛ muɛ nu nɛ̀ ùn jè poh. Pǐchɛ̀ lai ɛ tmuɔ neɔ ka ɛbola-a nua nyu bò jia kɛɛ nua deh gbòba-a nɛ̀ ka à mua ɛ bò pobo-a nu ke. Ɛbola pòhba dɛ la ɛ nu nyu klɛgbɛ-a tèh.