Ìbóɖà mɔ̀ wɛ́ gbà ké ɔ ɖáɓá kú wàɖà. Wɛ́ɔ̀ nì nyɔǔn-dyù mú gbɔɔ̀ǔn ɖé Ɖàbíɖà-ɓòɖòɔ̀ kè Nyɔ-kpìǐ-ɓíɗí-ɓòɖò tɔ̀ɔ̀ ɓě kɔ̃. Ɔ jǔ ké à séín dyi dúún ku ké à dyi wɛ́ɔ̀ gbo vɔ̃ gana-kà ní nìí à ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ Ìbóɖà-wɛ̀ɔ̀ ké se dyi ɓeìn. Ɔ jǔ ké wa nyi nyɔ ɓě ɓéɖé wɛ́ɔ̀ kɛɛ kũùn nyíɛń fṹà ní nìí wa ɓɛ́ìn wɛ́ɔ̀ xwaún póɛ. Ɖɛ m̀ nìà ɖùǔ gbo tòɛ̌n dyiɛń nyɛɛ zaìn ɖɛ ɓě kpá nyɔ ɖò gbo ɔ jǔ ké wɛ́ɔ̀ dyi ɔ kpɔ̃ níɛ kè kà wɛ́ɔ̀ nyu dyi ɓeɛ̀n nyɛ ɔ kè ɖɛ nyɔ ɓɛ́ìn nyuɛ ɓɛ́ wɛ́ɔ̀ ké se dyi ɓeìn nyɛɛ jè kɔ̃in.