E Ibola yàà e sààŋ nanààŋ eyiwìa e Ibola vààlɔ sùà E kùwà e kei nyinaa wèè anyùùŋ fuɔ̀ŋ Labiayèè maŋ fuɔŋ nyuuŋ dèè sùà Eiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kèène e Ibola kuàŋ feiŋ sèè e tòòma koɓɛ guùŋ maŋ gòò zùmò ɓèmè kpùùmaŋ wèè eiŋ jòyà e Ibola dìì. Wɔŋ mììmììn fè ke jii gbài nyaŋ e dà etɔ̀ɔ̀mansèi e Ibolà diesùa e ɓààya yè’e diesùa e naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ tòomò koɓɛ̀ guùŋ wèè eiŋ nyɛ̀ nɛ̀ŋ e lɔ̀lɔ̀. Ibolàa kèèwe kuaŋ feiŋ e yaa etòmò anyuuŋ nyaŋ gbìŋ.