Ìbólà yɔà è yɔ́á gblɥ́nzə̀ ká é mɛ yà sɥ. Yà pə yaa pləə̀ zə̀ kə mɛ wó Làbíà mɛ̀ káɛ wãã̀ me tii sɛ̀ gɥ́ mɛ̀nù pləə̀zə̀ gɔ̀. Kwa mɔ̀à kwãã̀ Ìbólà yɔ̀a pɛ̃̀sɥ̀ dɔsɛa àyé kwá ló kwa kóúɛ ká. Àyé wà sò pə wà Ìbólà kɛ́kəɛ mɛ e mɔ̀à nyɛ̀ɛ̀ la à gɔ̀. Pəbĩ́ é nɛ̀ɛ̀ è zɛ̃ã Ìbólà lɵ́ yàlààa ká mɛà zɛ̃ã é pɛ̃̀ làà ká wãã̀ zɛ̃ã kwá lo à dɔa sɛa àyé kwa ló kwa kóúɛ káɛ zɔ̃̀. Ìbólà yɔ̀a dɔ̀sɛasɥ̀ è mɛ sáálɵ a wɔ̃́á.