Ebola dè wòlù java kèdè é ka ebola túdúɔ́ jɔ̀ɔ̀ wòlò. Ŋwɔnɔ̀ kèdè dɔ̀ɔ̀ java wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ Làbiyà nɛ̀ tavíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù. A gbɛ̀ nɛ̀ì ebola kèdè é dè gbɛ̀vàì nà gbín à jòwò má dí kɔlɛ̀n. Ebola kèdè kamu má mù mù bowà má ebola kɔ̀lì bóè nù bɛ̀ mù bawò ve.TV nì nà è kulíì kalan jɛ ebola kèdè ka tɔidè duma jɛ e ka dè gbɛ̀vàì jɛ à gbɛ̀ nɛ̀ì è dè gbɛ̀vàì. Nà gbín nàì sɛlɛ dè wɔ̀lɔ́ à gbɛ̀ è nɛ̀ì ebola kèlè é dé gbɛvài.