นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English,
หรือใช้ Google Translate:  

Seeds naturally have a place in almost any endeavor having to do with agricultural development. Seeds of most food plants are small and, as such, are more easily transported and can be shipped longer distances than vegetative cuttings. For the farmer, seeds represent the promise of a continued supply of food.

As with any development “tool,” however, seeds can be misused. For instance, distributing improperly stored seeds that germinate poorly could expose farmers to risk of crop failure.

Please note that the links listed below may lead to additional resources which have not yet been added to this collection.    Search for more listings and filtering


 1. Key Resource
  01-06-2010 Seeds naturally have a place in almost any endeavor having to do with agricultural development. Seeds of most food plants are small and, as such, are more easily transported and can be shipped longer distances than vegetative cuttings. For the farmer, seeds represent the promise of a continued...
 2. 17-07-2017 Protecting the viability of seeds during storage can be a difficult task in the tropics, which often have high temperatures and high relative humidity. In May of 2017, ECHO hosted a seed saving workshop at our Global Farm in North Fort Myers, Florida. Both in preparation for and during this...
 3. 19-07-1997 Savingseed is a problem for farmers in hot, humid climates. It is even more of a problem for community, mission, or government seedbanks that must preserve seed for long time periods in remote locations without refrigeration. We believe the work of Dr. D. K. Pandey in India may be a breakthrough...
 4. We are pleased to share the following PPT presentations from the January 2018 Myanmar Seed Saving Workshop.
 5. Resources from the Cambodia Seed Saving Workshop held on December 2-3 at Ntuk Nti Farm,Cambodia ECHO Asia, in conjunction with International Cooperation Cambodia (ICC) and Ntuk Nti, with funding from the Presbyterian Hunger Program (PHP-USA) held a seed saving workshop in Sen Monorem, Mondulkiri...
 6. Resources in this collection include presentations from theSeed Saving & Soil Health Training in Phnom Penh, Cambodia from 5-6 August 2018. This training focused on seed saving, seed production of under-utilized species, soil health and integrated pest management. This training was organized...
 7. 20-09-2018 As an organization that seeks to equip people with agricultural resources and skills, we often find ourselves coming back to the seed. Again and again we witness the value of saving open-pollinated seeds, shedding light on locally adapted and underutilized plants of merit, and researching...
 8. The World Vegetable Center, as the name implies, focuses on vegetables to reduce poverty and malnutrition. Their website has numerous, helpful resources and publications. Among them are videos on how to save vegetable seed. They cover amaranth, eggplant, nightshade (see EDN 103), pumpkin and...
 9. 27-06-2016 Knowing the correct procedure for saving seed is a valuable skill for small-scale vegetable farmers. Saving seed allows farmers to: save money on inputs maintain local landraces and varieties build a local source of seed in areas lacking access to seed distributors exchange seed with fellow...
 10. 14-06-2016 Knowing the correct procedure for saving seed is a valuable skill for small-scale vegetable farmers. Saving seed allows farmers to: save money on inputs maintain local landraces and varieties build a local source of seed in areas lacking access to seed distributors exchange seed with fellow...
 11. 14-06-2016 Knowing the correct procedure for saving seed is a valuable skill for small-scale vegetable farmers. Saving seed allows farmers to: save money on inputs maintain local landraces and varieties build a local source of seed in areas lacking access to seed distributors exchange seed with fellow...
 12. 13-07-2016 Knowing the correct procedure for saving seed is a valuable skill for small-scale vegetable farmers. Saving seed allows farmers to: save money on inputs maintain local landraces and varieties build a local source of seed in areas lacking access to seed distributors exchange seed with fellow...
 13. 06-07-2016 Knowing the correct procedure for saving seed is a valuable skill for small-scale vegetable farmers. Saving seed allows farmers to: save money on inputs maintain local landraces and varieties build a local source of seed in areas lacking access to seed distributors exchange seed with fellow...
 14. 16-06-2016 Vacuum-sealing seeds is highly effective, but the technology to do it is often out of the reach of small-scale farmers. This one dollar solution can help small-scale farmers store seeds more reliably, improving seed viability and reducing loss. This research was done in Cambodia as part of "Seeds...
 15. 17-01-2018
 16. 24-05-2017 This presentation discusses the importance and benefits of seed saving the advantages of good seeds how to identify and collect good seed principles of harvesting seed seed propagation seed cleaning ... and many other things!
 17. 26-09-2016 Mike McMahon of the Charis Teaching Farm, recently contacted us about an experiment to try to adapt the CO2 seed saving technique presented in AN28 to verify if it could work for his context. Mike and his team conducted an experiment building and utilizing a root cellar at the Charis Farm in Tak...
 18. 20-03-2013 Since 2011, ECHO Asia has developed and facilitated seed exchange events during meetings with local partners. Through conversations with farmers and NGO staff, we have gained better insight about locally-important plant varieties, seed saving practices, attitudes towards saving seeds, and...
 19. Key Resource 01-12-2000 Amazon.com Description The founders of Australia's Seed Savers' Network show how gardeners can protect the global food heritage - and eat it too. The seeds and growth cycles of 117 vegetables, culinary herbs and edible flowers are described in detail. The book begins with eight chapters on the...
 20. Find links to specific seed saving instructions for 27 common vegetables. This online information comes from Basic Seed Saving, a 48 page paperback book written by Bill McDorman. It was created to provide enough practical information to allow gardeners to embark on the rewarding adventure of...
 21. This article is from ECHO Asia Note #11 Editor: Abram serves as the Coordinator of SustainabilityResearch and as an Instructor with the InternationalSustainable Development Studies Institute in Chiang Mai. He also assists the ECHO Asia Impact Center as a technicaladvisor. Introduction and...
 22. 01-07-2012 This article is from ECHO Asia Note #14 Introduction Storing seeds in the tropics can often be difficult; with high temperatures and humid conditions, seeds lose their ability to germinate quickly. Many techniques for seed storage exist, from the high-tech standards of gene banks to simple...
 23. Key Resource 28-04-2011 Part of the NOFAguides. Includes information on: Strengths and limitations of hybrid varieties Before you grow the seed (selecting varieties, saving seed and improving crops, intellectual property rights) Growing seed (pollination biology, harvesting, cleaning, storage, germination testing)...
 24. 22-05-2017 Seed availability for small-scale farmers can be unpredictable and unreliable. Commercial products are often out of reach financially or geographically and can lead to loss of biodiversity. ECHO's seed banks provide sample packets of seeds to evaluate for potential crop production in challenging...
 25. This article is from ECHO Asia Note #28 การเกบรักษาเมลดพันธุเปนเรืองทียากมากส าหรับเกษตรกรและนักศึกษาวิจัยทีอยูในเขตรอน ในจังหวัดมณฑลคีรีนอยมากทีเกษตรกรจะสามารถเกบรักษาเมลดพันธุไวใหอยูนานเกิน 6 เดือน คือชวงระหวางเกบเกียวเสรจถึงฤดู เพาะปลูกใหม เมลดทีเกบไว นานเกินกวานันมักจะเจอความชืนในบรรยากาศช...
 26. 20-01-2005 Forward by AVRDC Director Masaaki Suzuki Good seeds are undoubtedly one of the most important materials for farmers. The seeds must be healthy and, preferably, they must possess all the desirable properties that farmers need such as high yielding, high quality, and resistances to diseases, insect...
 27. 09-08-2016 Vacuum-sealing seeds is highly effective, but the technology to do it is often out of the reach of small-scale farmers. This one dollar solution can help small-scale farmers store seeds more reliably, improving seed viability and reducing loss. This research was done in Cambodia as part of "Seeds...
 28. 09-02-2017
 29. 05-08-2018
 30. Key Resource 01-03-2002 Amazon.com Description Seed to Seed is a complete seed-saving guide that describes specific techniques for saving the seeds of 160 different vegetables. This book contains detailed information about each vegetable, including its botanical classification, flower structure and means of pollination,...
 31. 04-05-2015 This comprehensive book on the art and science of seed saving demystifies the time-honored tradition of collecting the seeds of more than 75 crops-from heirloom tomatoes and peppers to century-old varieties of beans and grains. InThe Seed Garden, Seed Savers Exchange and the Organic Seed Alliance...
 32. Key Resource 01-12-2000 2 COPIES All gardeners and farmers should be plant breeders, says author Carol Deppe. Developing new vegetable varieties doesn't require a specialized education, a lot of land, or even a lot of time. It can be done on any scale. It's enjoyable. It's deeply rewarding. You can get useful new...
 33. As a nonprofit, Seed Savers Exchange aims to conserve and promote America’s culturally diverse but endangered garden and food crop heritage for future generations by collecting, growing, and sharing heirloom seeds and plants.
 34. Please note that the links listed below may lead to additional resourceswhich havenot yet been added tothis collection. Search for more listings and filtering
 35. THE GLOBAL ROLE OF THE CROP TRUST In 1996, after long negotiations, 150 countries adopted the firstGlobal Plan of Action(GPA) for conserving and using crop diversity. The GPA called for a rational global conservation system, based on the principles of effectiveness, efficiency and transparency....
 36. A seed library is a place where community members can get seeds for free or for a nominal fee and is run for the public benefit. Many seed libraries are open in public libraries and community centers. For some communities, getting folks to garden and grow some of their own food is the focus. For...
 37. 94% of the old varieties of crops have been lost in the last 100 years, but you can change the trend. Start a grow out program as part of your seed lending library. What's a grow out program? Selected varieties are grown out by volunteers in the community for the benefit of the community. The...
 38. Home gardens are found in many humid and sub-humid parts of the world. They are sometimes called backyard or kitchen gardens. These gardens have an established tradition and offer great potential for improving household food security and alleviating micronutrient deficiencies. Gardening can...
 39. SOMOS Semilla Seed Library brings education and food sovereignty to the community, strengthening the long-term health of our environment through seed saving. Our work is interconnected to a growing international movement of free seed advocates. The Challenge Quality organic seeds adapted to this...
 40. This handbook has been prepared in response to a need for a uniform set of instructions for tetrazolium testing of seeds. It is written with the assumption that the analyst is already familiar with the art and science of seed testing as exemplified in the Rules for Testing Seeds of the...
 41. 15-02-2019 This article is from ECHO Asia Note # 37. Seed saving in sub-tropical and tropical climates is challenging. Without equipment designed to maintain dry and cool environments, the quality of seeds may quickly deteriorate. High temperature and humidity during storage increase seed metabolism and...
 42. Malabar spinach (Basella spp.), also known as Ceylon spinach and Indian spinach, is a climbing perennial plant. The vine is succulent with tender leaves. Malabar spinach grows well in hot, humid climates and is adaptable to most soils. Trellised plants work best from the point of view of flower...
 43. This e-Learning course walks participants through the Seed System Security Assessment (SSSA) process and then focuses on targeted responses, depending on the key constraints identified. The 8 modules are highly interactive: participants explore how to: collect key data, decide if farming...
 44. Seed-based development demands a holistic approach if one aims to have impact for a large number of farmers and across a broad rangeof crops. Seed systems need to be designed to meet multiple goals: increase production, enhance family nutrition, make systems more resilience, and help farmers...
 45. Abstract, Food Security, 2016 Seed can be an important entry point for promoting productivity, nutrition and resilience among smallholder farmers. While investments have primarily focused on strengthening the formal sector, this paper documents the degree to which the informal sector remains the...
 46. Abstract, Frontiers in Sustainable Food Systems, 2019 Climate change is already negatively affecting Sub Saharan African agriculture. One of the most effective ways to adapton farmis to switch crop varieties. This technological change depends on the policies and institutions involved in governing...
 47. The Community Seed Network’s mission is to support community-led seed stewardship by offering a platform to connect people to projects, projects to each other, and everyone to seed. Through great conversations and the sharing of resources, we hope to make this work visible locally, regionally,...

ป้ายระบุ

Seed Saving