இந்த Collection உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Español (es), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

 1. This animation shows how to use the PHL moisture meter, a new, low-cost meter for measuring grain moisture content before storage. If you properly dry your grain before storage, you will have better quality grain for seed, sale, or eating. This technique will minimize grain losses and earn you...
 2. This animation explains a method to test if your grain has a low enough moisture level for you to store it. This technique utilizes salt to help determine the moisture level in your grain. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension...
 3. This video shows why the prices change for agricultural products. Many factors influence the price of an agricultural commodity. A farmer should be aware of all the factors that affect the supply and demand of his crop, as these will influence the price. Scientific Animations Without Borders...
 4. Properly drying paddy rice can avoid huge losses. When your rice is not dried properly, you can lose crop to mold, pests, and other issues. Paddy drying is difficult, especially during rainy and cloudy days. This is why it is best to use a dryer for your crop. The BAU-STR is an efficient batch...
 5. This video explains how to dry grains after harvest by building a low-cost High Velocity Solar Grain Dryer. Drying grain is important because it reduces the chance for mold growth in the grain, which will increase its storage life as well as ensuring that it will sell at a higher price. When you...
 6. This video explains how to dry grains after harvest by using the High Velocity Solar Grain Dryer. Drying grain is important because it reduces the chance for mold growth in the grain, which will increase its storage life as well as ensuring that it will sell at a higher price. Instructions on how...
 7. Thataipayaru vidaigalai paadukathu semikkum podu avai eppodum poochigalal paadhikkapadugiradhu. Aruvadai seitha aare madhangalil endha poochgalin elam puzhukkal, thataipayaru vidaigalai azhithuvidum.Nangal imbadhu degree centigrade mel suyra veppathai payanpaduthi endha poochigalai kollum murai i...
 8. This animation describes how to protect your grain during storage. This process is called D.I.C.E... D.I.C.E. stands for Dry Grain, Inspect, Clean, and Examine. If you follow the DICE process, you will prevent damage to your grain and increase its quality. This process will help ensure you waste...
 9. In nature, microorganisms can cause disease by producing toxins in our food that make us sick. One group of these microorganisms is called molds and they can grow on foods and animal feed to the point that we can see them. While growing in grains, nuts, and fruits, some molds can produce harmful...
 10. An agricultural value chain is a system of people that work in various stages in crop production. The value chain contains every person that works to get the crops from the farm where they were planted, to the consumer that will end up eating them. This animation explains the importance of each...
 11. This animation explains how to store grains using best practices for bag storage. It deals with how to prepare the grain for storage, transport the bags, and how to properly store the bags. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension...
 12. This animation explains the best practices for bag storage of grain using a bag stacking technique. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension information on relevant topics such as agriculture, disease and women's empowerment, into 2D,...
 13. Shea butter is an ivory colored or yellowish fat that is extracted from nuts of the shea tree (Vitellaria paradoxa), which is found in West Africa. Shea butter is used in cosmetics including moisturizer as well as foods such as chocolate. Additionally, it has been used in medicinal ointments....
 14. This animation is a brief introduction to the benefits and some of the uses of soy. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension information on relevant topics such as agriculture, disease and women's empowerment, into 2D, 2.5D and 3D...
 15. Cassava is a staple food for over 800 million people in approximately 80 countries, mostly in sub-Saharan Africa, but also in Asia, the Pacific and South America. Cassava contains cyanogens, which protect against pests and predators by producing cyanide. So-called bitter varieties produce more...
 16. An agricultural value chain is a system of people that work in various stages in crop production. The value chain contains every person that works to get the crops from the farm where they were planted, to the consumer that will end up eating them. This animation explains the importance of each...
 17. This animation explains how to transport grains using best practices for bag transportation. It deals with how to prepare the truck beds and the use of tarps to minimize postharvest losses during transportation of the grain. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based...
 18. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using a locally available, airtight container. Beans can be stored in an airtight container for long periods of time safely. The container being used must be completely clean and free of any contaminants. It can...
 19. This animation explains how to transport grains using best practices for bulk transportation. It deals with how to prepare the truck beds and the use of tarps to minimize postharvest losses during transportation of the grain. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based...
 20. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using the jerrycan method. Beans can be stored in an airtight jerrycan for long periods of time safely. The jerrycan being used must be completely clean and free of any contaminants. It can never have been used...
 21. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using the jerrycan method. Beans can be stored in an airtight jerrycan for long periods of time safely. The jerrycan being used must be completely clean and free of any contaminants. It can never have been used...
 22. In collaboration with the Global Youth Groove Band (GYGB), SAWBO is proud to present the Jerrycan Bean Storage Music Video. This song was written and recorded in Kenya by GYGB, and contains a mix of English and Swahili lyrics. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based...
 23. Shea is an important product for women in the shea belt, which ranges from Senegal in West Africa to Ethiopia in East Africa. However, if the raw shea nuts are not properly processed then the resultant stored nuts and derived products are of poorer quality. The following animation demonstrates...
 24. This animation explains a method to test if your grain has a low enough moisture level for you to store it. This technique utilizes salt to help determine the moisture level in your grain. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension...
 25. This animation explains how you can use diatomaceous earth (or DE) to store your grains effectively. DE will make your grain dryer and harder and kills insects that may attack your grain. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension...
 26. This animation outlines important steps to take at the end of the growing season that can make the most of your groundnut crop. Remember to test for maturity, dry and sort the pods, then store the groundnuts in dry sacks off the ground. These actions will help to make the groundnut crop a...
 27. In this video, you will learn how to build, fill, and maintain a clay pot evaporative cooler. Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension information on relevant topics such as agriculture, disease and women's empowerment, into 2D, 2.5D...
 28. This video shows why the prices change for agricultural products. Many factors influence the price of an agricultural commodity. A farmer should be aware of all the factors that affect the supply and demand of his crop, as these will influence the price. Scientific Animations Without Borders...

More Related Resources

Books

Find books about Postharvest