Nuvi ɖĕè e nɔ ylɔ́ ɖɔ̀ Bruches de niébé (Callosobruchus maculatus) ɔ̀ nɔ hin ayikún gblĕ hwenu e yà bo dŏ agɔ́ gŭdò ɔ̀. ɖŏ yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖĕè e hin ɔ e nan kpɔ́n ɖͻ alŏkàn ɖĕ yi nukon lĕ jĭ ɔ̀ mὲ ɔ̀, mì ɖó lĕè e na zăn hwezivɔ́ bó dó hù nuvi e nɔ dŏ tagbà nú ayikún lέ có bó e ná dŏ agɔ́ ɔ̀ zĕ xlɛ́ wε.