Lìmú ɔ̀ nͻ ɖŏ sinmὲ koklójó nɔ̀ bɔ̀ é nͻ ɖè sín kwín lìmútín tɔn mὲ (Vitellaria paradoxa) ɖĕè é nͻ mɔ̀ ɖŏ africa hwèj'ayĭ e. é nͻ zăn lìmú ɖŏ nùsáwŭ mὲ, ɖŏ nùɖúɖú ɖélέ mὲ ɖì chocola ɖɔ́hùn. énέ gùdó ɔ, é nͻ lέ zăn ɖŏ dótomasìn ɖélέ mὲ. Lĕè é nͻ bló lìmú ɔ̀ gbɔ̀n vɛ̆ wŭ tawùn bɔ zizăn kpεví ɖé hέn ɔ̀ é na ɖyɔ̆ nyìnyɔ́ tɔn, kpódó àkwέ ɖĕ é na hὲn wă nú bìbló tɔ́ lέ ɔ̀. Lìmú ɖagbè ɔ̀, amì nɔ̀ sùkpɔ́ ɖé mὲ a. Yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖo walɔ ɖélέ xlɛ́ wɛ́ bɔ é na zăn do bló lìmú ɖagbè.