Lìmú ɔ̀ ɖò ta jí nú nyɔ̆nù lὲ ɖŏ tò ɖĕè nɔ́ dŏ lìmútín lὲ ɖì Senegal ɖŏ africa hwèjayí alŏ Ethiopie ɖŏ africa zănzànhwéjí ɖɔ̆hùn lὲ mὲ. Amɔ̆ nu e ma w'azɔ̆ ɖŏ lìmú kwín lὲ wŭ ganjí ă, lìmú kpódó nu e nɔ́ tɔ́n sín mὲ lὲ kpó nɔ́ nyɔ̆ ganjí ă. Yεwunkwiyi dowu élɔ́ ɖŏ lĕè e na w'azɔ̆ dò lìmú kwín lὲ jĭ bɔ́ e na nă lìmú kwín ɖagbè bɔ́ e na dŏ agɔ̆ xlɛ́ wɛ́. Zízăn énέ nɔ́ zăn nakí sù kpɔ́ ɖì zízăn xóxó ɔ́ ɖɔhùn ă.