ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

 1. The Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) was a joint international institution of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States and the European Union (EU). CTA resources are now curated and maintained by CABI. Many of those resources are now available here....
 2. 1989-01-01 Climbing trees to collect seed must be safe and still allow the seed collector to work efficiently in all parts of the crown. This pamphlet is not a manual in tree climbing techniques. It is a reference and reminder for those who have attended a tree climbingcourse.
 3. 2021-01-01 This book is designed as a simple introduction to the more common food plants of Cameroon. It is hoped people will take greater pride and interest in these plants and become confident and informed about how to grow and use them. Many of the local food plants that occur in every country are very...
 4. Supporting Food Plant Solutions Rotarian Action Group
 5. Drip Irrigation is a technique that allows you to consistently water your entire crop. This technique is especially helpful during a drought or dry season. This technique must be combined with Raised Planting Beds. Please watch our animation on Raised Planting Beds before attempting Drip...
 6. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using the jerrycan method. Beans can be stored in an airtight jerrycan for long periods of time safely. The jerrycan being used must be completely clean and free of any contaminants. It can never have been used...
 7. This video explains how to dry grains after harvest by using the High Velocity Solar Grain Dryer. Drying grain is important because it reduces the chance for mold growth in the grain, which will increase its storage life as well as ensuring that it will sell at a higher price. Instructions on how...
 8. This video explains how to dry grains after harvest by building a low-cost High Velocity Solar Grain Dryer. Drying grain is important because it reduces the chance for mold growth in the grain, which will increase its storage life as well as ensuring that it will sell at a higher price. When you...
 9. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using a locally available, airtight container. Beans can be stored in an airtight container for long periods of time safely. The container being used must be completely clean and free of any contaminants. It can...
 10. Naturally occurring insecticidal compounds can be extracted from neem seeds and sprayed onto crops to prevent pest insect damage. This 2 minute and 33 second animation explains how to sort neem fruits, dry them, remove their outer shells, sort the seeds, grind them, mix the powder in water,...
 11. Access Agriculture Training Video Spraying pesticides is expensive and usually cannot control this pest. Visit your field twice a week for the first 6 weeks and kill any egg masses and young armyworms by hand. It is important to do scouting because without it, you will not have a harvest at the...
 12. ဖောငဖမြောငဖောငပိုးေိုော ဖမပာငးပငဖေွေကို ေစပငချငး (သိုြေဟုေ) စိုကခငးေစခုလုံး ေျကစီးေုံးရှုံးဖစနိုငေဲ အငးေကပိုးြေွှားေစြေျိုး မေစပါေယ။ အဖကာငးေုံး ကာကွေယနိုငေဲနညးလြေးက ဖမပာငးစိုကခငးကို ဖစာစီးစွော ကငးဖောကပါ၊ လိုအပရင နှိြေနှငးပါ။ ဒီကာေွေနးဗီဒီယိုက ဖောငဖမြောငဖောငပိုးကို ဘယလို ကငးဖောက ရှာဖေွေရြေလဲေိုော...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about KATI


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about KATI