ဤအရာ Collection သင်၏ဘာသာစကားတွင်မရှိပါ။, တွင်..ကြည့်ပါ။: English (en),
သို့မဟုတ် ဂူဂယ်ဘာသာပြန်ကိုအသုံးပြုပါ။:  

AFV is focused on in-depth research, investigations, newsmaker interviews and stories of successful agricultural techniques from Ambazonia and countries across the world to assist farmers. SAWBO provides a perfect partnership to provide university-based research, which it distributes to individuals and humanitarian aid groups free of charge.  1. ဖောငဖမြောငဖောငပိုးေိုော ဖမပာငးပငဖေွေကို ေစပငချငး (သိုြေဟုေ) စိုကခငးေစခုလုံး ေျကစီးေုံးရှုံးဖစနိုငေဲ အငးေကပိုးြေွှားေစြေျိုး မေစပါေယ။ အဖကာငးေုံး ကာကွေယနိုငေဲနညးလြေးက ဖမပာငးစိုကခငးကို ဖစာစီးစွော ကငးဖောကပါ၊ လိုအပရင နှိြေနှငးပါ။ ဒီကာေွေနးဗီဒီယိုက ဖောငဖမြောငဖောငပိုးကို ဘယလို ကငးဖောက ရှာဖေွေရြေလဲေိုော...
  2. Naturally occurring insecticidal compounds can be extracted from neem seeds and sprayed onto crops to prevent pest insect damage. This 2 minute and 33 second animation explains how to sort neem fruits, dry them, remove their outer shells, sort the seeds, grind them, mix the powder in water,...
  3. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using the jerrycan method. Beans can be stored in an airtight jerrycan for long periods of time safely. The jerrycan being used must be completely clean and free of any contaminants. It can never have been used...
  4. This video explains how to dry grains after harvest by building a low-cost High Velocity Solar Grain Dryer. Drying grain is important because it reduces the chance for mold growth in the grain, which will increase its storage life as well as ensuring that it will sell at a higher price. When you...
  5. This video explains how to dry grains after harvest by using the High Velocity Solar Grain Dryer. Drying grain is important because it reduces the chance for mold growth in the grain, which will increase its storage life as well as ensuring that it will sell at a higher price. Instructions on how...
  6. This animation explains how to avoid insect damage when storing beans after harvest using a locally available, airtight container. Beans can be stored in an airtight container for long periods of time safely. The container being used must be completely clean and free of any contaminants. It can...
  7. Drip Irrigation is a technique that allows you to consistently water your entire crop. This technique is especially helpful during a drought or dry season. This technique must be combined with Raised Planting Beds. Please watch our animation on Raised Planting Beds before attempting Drip...
  8. Access Agriculture Training Video Spraying pesticides is expensive and usually cannot control this pest. Visit your field twice a week for the first 6 weeks and kill any egg masses and young armyworms by hand. It is important to do scouting because without it, you will not have a harvest at the...

အခြားရလဒ်များရှာနေပါသလား။

Search ECHOcommunity for more resources about AFV


More Related Resources

စာအုပ်များ

Find books about AFV