នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Flier_Nov_2022ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Schedule_Nov_2022 1. 17 កញ្ញា 2021 This presentation gives you an introduction to the Biochar production process and uses of biochar in small scale farming. This presentation was given at the ECHO Asia Small Farm Resource Center on 17 September2021.
 2. 19 ឧសភា 2022 This is an introductory overview of Integrated Pest Management as a management system and includes a summary ofprevention, cultural, physical, biological, and chemical controls.
 3. 19 ឧសភា 2022 A quick overview of the different categories of common crop pests and diseases, and tools for identifying them.
 4. This presentation was given during the Seed Saving Fundamentals workshop at the ECHO Asia Small Farm Resource Center. This presentation discusses the current state of seed saving, how to classify seeds, seed types, and seed production.
 5. 08 មេសា 2022 This presentation shows the importance of considering other means of feeding livestock, components of different feed requirementsfor different livestock (pigs, poultry, fish, ruminants), and how to perhaps develop a fully nutritious and cost efficient on-farm feed.
 6. 20 មករា 2001 SRI involves the use of certain management practices which together provide better growing conditions for rice plants, particularly in the root zone, than those for plants grown under traditional practices. We recently learned about a method of raising rice that produces substantially higher...
 7. 20 កក្កដា 2008 This method is designed to allow crops to be grown even onsteep hillsides with minimal erosion while at the same timeincreasing soil fertility and providing fodder for livestock.Rather than controlling erosion with rock terraces or ditches, SALT relies on rows of vegetation.
 8. This article is from ECHO Asia Note #30 [កំណតសមគាលអំពីអនកនិពនធៈ លោក ភីតធឺ (Peter) គឺជាអនកពិគរោះយោបលឯករាជយដែលមានមូលដឋាននៅឈៀងមៃ បរទេសថៃ ជាអនុបណឌិតផនែកកសិកមមមនាកពី រដឋលីបសីង បរទេសអាឡឺមង។ លោក ភីតធឺ (Peter) មានអតីតជាអនកសរាវជរាវមនាកនៅកនុង “កមមវិធីដីតំបនខពងរាប” ជាកមមវិធីសហការណសរាវជរាវរួមគនាមួយរវាងសាកល...
 9. This article is from ECHO Asia Note #29 ធសចកីតធផតើម ពាកយចាសដពាលថា “អនកមិនអាចដោោះសរាយបញហា បនដទទបសិនដបើអនកមិនដឹងថាអនកមានបញហា ដ ោះ” ភសុតតាងវិទាាសរសតមូលោា នននការដធើវដោគវិនិចឆយដលើកងវោះាធាតុចិញច ឹមដលើរុកខជាតិ។ អសរយៈដពលជាដទចើនឆន ាំមកដ ើយ កសិករ និងអនកវិទាាសរសតបនដធើវការជាមួយគនន ដដើមបីកាំណតពីភសុតតាងននចកុខវ...
 10. ធនធានសំខាន់ 01 មករា 2010 For many years, conventional Western forestry methods have been applied, and exotic tree species promoted in Sahelian countries in order to combat desertification. Large and small projects were commissioned to curtail the assumed southward movement of the Sahara desert, but few made any lasting...
 11. ធនធានសំខាន់ 28 កញ្ញា 2016 Farmers in many parts of the world, because of human population growth, have little choice but to crop their land continuously, with scarce resources to replace nutrients withdrawn by each successive crop. Crop residues are often lost as a source of organic matter and mulch, usually through...
 12. ធនធានសំខាន់ 01 មករា 2012 Dawn Berkelaar, working with Dr. Martin Price and Danny Blank, featured this farming system in EDN 98. At that time, the technique was known as “Farming God’s Way” (FGW). Subsequently, the name was changed to “Foundations for Farming” (FFF); however, it continues to also be promoted as FGW. FGW...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about Introduction to Tropical Agriculture & Development Course November 2022


More Related Resources

សៀវភៅ

Find books about Introduction to Tropical Agriculture & Development Course November 2022

តំបន់

Asia