1. ធនធានសំខាន់ 20 មករា 2009 All plants need certain mineral elements for proper growth, development, and maintenance. The basic structure of all organisms is built of carbon (C), oxygen (O) and hydrogen (H). Plants obtain these elements from water (H2O) in the soil and carbon dioxide (CO2) in the air, so no input is...
  2. ធនធានសំខាន់ This 4 part training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter, biology and nutrients. After some classroom discussion we went head out to into the...
  3. Does unsafe food threaten public health in your country? Is the food you eat at risk of contamination? Or, perhaps, has your shipment of agricultural goods been held at the port of entry because of a potential cargo pest infestation? The sanitary and phytosanitary (SPS) plant health distance...
  4. Plantwise is a global programme led byCABI, which works to help farmers lose less of what they grow to plant health problems. Working closely with national agricultural advisory services we establish and support sustainable networks ofplant clinics, run bytrained plant doctors, where farmers can...
  5. Reviewed by Kristin Davis In EDN 64-5 we reviewed a report from Lowell Fuglie of the Church World Service in Senegal on his successful project with Moringa oleifera. He has published another book with CTA (Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU) on natural crop protection...
  6. ធនធានសំខាន់ 20 មករា 2012 Plant Pathology, Third Edition, provides an introduction to the fundamental concepts of plant pathology, incorporating important new developments in the field. The present volume also follows closely the organization and format of the Second Edition. It includes two new chapters, ""Plant Disease...
  7. AccessAgriculture Training Video Onions grow well under many different conditions, but when grown in the rainy season onions have a greater chance of getting sick. Onion diseases can make the leaves fold and reduce your yield. Diseases can spread with soil, seed or infested crop residues. Arabic...
  8. AccessAgriculture Training Video Onions need rich, fertile soil. Only grow onions once in 3 years in the same field. Plant the onions on raised beds, especially in the rainy season. Transplant when the onions are about 6 weeks old. Plant the onions 10 centimetres apart. By taking good care of...
  9. Abstract, There are various ways in which plant nutrient supply or concentration affects plant diseases and pests. The supply of nutrients changes the resistance of plants to pathogens and pests by altering growth and tissue composition (e.g., concentration of soluble compounds or defence...
  10. This article is from ECHO Asia Note #29 ធសចកីតធផតើម ពាកយចាសដពាលថា “អនកមិនអាចដោោះសរាយបញហា បនដទទបសិនដបើអនកមិនដឹងថាអនកមានបញហា ដ ោះ” ភសុតតាងវិទាាសរសតមូលោា នននការដធើវដោគវិនិចឆយដលើកងវោះាធាតុចិញច ឹមដលើរុកខជាតិ។ អសរយៈដពលជាដទចើនឆន ាំមកដ ើយ កសិករ និងអនកវិទាាសរសតបនដធើវការជាមួយគនន ដដើមបីកាំណតពីភសុតតាងននចកុខវ...