1. 19 សីហា 2024 หลักสูตรการอบรมนีถูกออกแบบขึนเพือเปนประโยชนตอ ผูทีทำงานดานการพัฒนา มิชชันนารี และอาสาสมัคร ทีกำลังมองหาแนวทางในการประยุกตใชทักษะและเทคนิคดานการทำการเกษตรทีมีประโยชนและมีตนทุนตำในการทำงานกับชุมชน ผูเขารวมอบรมจะไดเรียนรูและฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำการเกษตรทีหลากหลายตลอดการอบรม เรียนรูทีจะใชประโยชน...
  2. 19 កុម្ភៈ 2024 This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impactagricultural ideas and techniques.Participants will be introduced to various agricultural practices and technologies through classroom time and...
  3. 26 មិថុនា 2023 This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impactagricultural practices and techniques.Participants will be introduced to a wide variety of agricultural practices and technologies through classroom...
  4. How to improve the nutrition of farmers’ milking animals when each family keeps only one dairy cow? During the cold, continental winter, the major fodders available are wheat or maize straw, together with hay and concentrated feeds. As a minimum, it is essential to provide a green fodder...