នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

  1. Convener R. Ortga Blu Editors R. Ortega Blu, M.M. Martínez S., P. Ospina S. Publication date 27 March 2015 ISBN 978-94-62610-66-8 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 28 Volumes 1 Place Santiago, Chile
  2. Convener J. Biala Editors J. Biala, R. Prange, M. Raviv Publication date 25 January 2014 ISBN 978-94-62610-04-0 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 76 Volumes 1 Place Adelaide, South Australia, Australia
  3. Conveners P. Bleyaert, R. De Vis, M.-C. Van Labeke Editors P. Bleyaert, M.-C. Van Labeke Publication date 17 November 2020 ISBN 978-94-62612-92-1 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 31 Volumes 1 Place Ghent, Belgium
  4. Conveners P.E. Bournet, E. Brajeul, H. Fatnassi Editors P.E. Bournet, E. Brajeul, H. Fatnassi Publication date 23 November 2020 ISBN 978-94-62612-94-5 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 148 Volumes 1 Place Angers, France
  5. Conveners S. Mitra, H. Jaenicke, M. Akbulut, H. İkten, Y. Cohen Editors M. Akbulut, S. Mitra, D.H Reinhardt, H. İkten, Y. Cohen Publication date 15 December 2020 ISBN 978-94-62612-96-9 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 68 Volumes 1 Place Istanbul, Turkey
  6. Conveners M.C. Palada, A.W. Ebert Editors A.W. Ebert, M.C. Palada Publication date 9 May 2017 ISBN 978-94-62611-55-9 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 55 Volumes 1 Place Manila, Philippines
  7. Conveners F. Louws, C. Kubota, P. Perkins-Veazie Editors XIN Zhao, C. Kubota, P. Perkins-Veazie Publication date 14 January 2021 ISBN 978-94-62613-00-3 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 34 Volumes 1 Place Charlotte, NC, USA
  8. Conveners C. Ravindran J. Rajangam K. Manonmani A. Kalaiselvan Editors C. Ravindran S.K. Malik D. Avanzato L. Pugalendhi Publicaton date June 2019 Number of articles 105 Pages 727 Symposium venue Madurai, Tamil Nadu (India) Symposium date August 5, 2015
  9. Convener T. Ha Le Editors T. Van Hau, S.K. Mitra, T. Drang Khanh Publication date 3 November 2020 ISBN 978-94-62612-91-4 ISSN 0567-7572(print) 2406-6168(electronic) Number of articles 37 Volumes 1 Place Hanoi, Vietnam
  10. TheInternational Society for Horticultural Science- in shortISHS– is a truly global network comprising over 53,000 individuals, universities, governments, institutions, libraries and commercial companies,thousands of whom joined asIndividual Members, in addition to a substantial number of...

កំពុងស្វែងរកលទ្ធផលបន្ថែមទៀតឬ?

Search ECHOcommunity for more resources about International Society for Horticultural Science (ISHS)


More Related Resources

សៀវភៅ

Find books about International Society for Horticultural Science (ISHS)