នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1294/

Conveners   P. Bleyaert, R. De Vis, M.-C. Van Labeke 
Editors   P. Bleyaert, M.-C. Van Labeke 
Publication
date  
17 November 2020 
ISBN   978-94-62612-92-1 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   31 
Volumes  
Place   Ghent, Belgium 

ស្លាក

Cucurbit