នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.ishs.org/ishs-book/1241

C. Ravindran    J. Rajangam

K. Manonmani    A. Kalaiselvan

C. Ravindran     S.K. Malik

D. Avanzato      L. Pugalendhi

June 2019

105

727

Madurai, Tamil Nadu (India)

August 5, 2015