នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1018/

Convener   J. Biala 
Editors   J. Biala, R. Prange, M. Raviv 
Publication
date  
25 January 2014 
ISBN   978-94-62610-04-0 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   76 
Volumes  
Place   Adelaide, South Australia, Australia