នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1299/

Conveners   S. Mitra, H. Jaenicke, M. Akbulut, H. İkten, Y. Cohen 
Editors   M. Akbulut, S. Mitra, D.H Reinhardt, H. İkten, Y. Cohen 
Publication
date  
15 December 2020 
ISBN   978-94-62612-96-9 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   68 
Volumes  
Place   Istanbul, Turkey