នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1076/

Convener   R. Ortga Blu 
Editors   R. Ortega Blu, M.M. Martínez S., P. Ospina S. 
Publication
date  
27 March 2015 
ISBN   978-94-62610-66-8 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   28 
Volumes  
Place   Santiago, Chile