នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1302/

Conveners   F. Louws, C. Kubota, P. Perkins-Veazie 
Editors   XIN Zhao, C. Kubota, P. Perkins-Veazie 
Publication
date  
14 January 2021 
ISBN   978-94-62613-00-3 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   34 
Volumes  
Place   Charlotte, NC, USA