នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.actahort.org/books/1293/

Convener   T. Ha Le 
Editors   T. Van Hau, S.K. Mitra, T. Drang Khanh 
Publication
date  
3 November 2020 
ISBN   978-94-62612-91-4 
ISSN   0567-7572 (print)   2406-6168 (electronic) 
Number of articles   37 
Volumes  
Place   Hanoi, Vietnam