Ebola ji hiͻͻ n3 Ebola muawaa k3 baa; hiͻͻ he ng3 ahunto waa. Amlͻn3 ͻ, Ebola nyatsimi tsupa be. Ebola he ng3 degme saminya n3 e gbeͻ nihi ng3 be kpiti mi, se mo hu, wa ma ny3 maa tsi enya ke wa tesi ma k3 wo he. S3ni n3ͻ kaleͻ Ebola okadihi, blͻhi anͻ n3 hiͻ k3 baa, k3 bene wa ma pee k3 tsi nya ha.