Ebolazↄn ↄn, azↄn ɖé wԑ é nyí bo nↄn do ya nú gbԑ ; nǔvi èbolatↄn wԑ nↄn do mԑ. fié mi dé dié, kanmԑ nyinvi alo abanwԑ ɖébutin bↄ énan do, bo glo azↄn énԑ an. sↄxú lé e azↄn énԑ baɖa gbↄń, bo sixú hǔmԑ cԑdju kléwun mԑ ↄ mi hin ↄ mi nan ɖo kún gbigba tↄnté. Azↄ yawǔ wa ɖo nwé nin nú hin ↄ é nan dↄn ta ɖagbé sukpↄ wa nú mi bↄn nwlin mԑ gan ɖŏ ébolazↄn dji. Yεwunkwiyi dowu élↄ ↄ nan nǔnyúԑ délԑ do ébola zↄn sin nǔdéhlԑ lԑ dji, nԑ wԑ yé ka nↄn bԑ azↄń ↄ gbↄn, kpódó nԑ wԑ misixú wa alↄ gↄ gbↄn, bↄ kúngbigba tↄn nan do té.