1. “วิธีการเพือใหเกิดการมีสวนรวม” ในการพัฒนาชุมชนนันเกิดขึนครังแรกในชวงปี 1970 เปนตนมา และมีผูใหความสนใจและใชวิธีการนีมาอยางตอเนือง โดยเฉพาะในชวงไมกีปีทีผานมา1 นักพัฒนาหลายคนเหนวาการยอมรับทีเติบโตขึนเรือยๆนีเปนสิงทีดี เพราะทาใหเราใหความสนใจในวิธีการทีเรามีสวนรวมกับชุมชนทีเราตองการจะชวยเหลือ อยางไรก...
  2. This training guide was developed within the context of a participatory action research project focusing on the institutional arrangements of smallholder agricultural carbon projects in Sub-Saharan Africa led by EcoAgriculture Partners and the CGIAR Research Program on Climate Change,...
  3. 01-01-1995 This guide is designed for both experienced and new trainers who have an interest in training others in the use of participatory methods whether they are researchers, practioners, policymakers, villagers or trainers.
  4. 20-09-2000 When you began work in a new community, how did you quickly get an overall understanding of the nature and workings of that community to form the base for your future work? Our first task in a new location is to learn about the lives, needs, and priorities of the people there. Beginning as a...
  5. 20-07-2003 Testing of new varieties of maize is done in communities through what have been referred to as Mother and Baby Trials. If you are doing agricultural development work in Africa, you will want to read about—and perhaps become involved in—an exciting program that includes agriculturalists and...
  6. 12-12-2017 Conference Proceedings The 6th Biennial ECHO Asia Agriculture and Community Development Conference Editors’ Note In an effort to expand the dissemination of technical materials and best practices presented during this year’s ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference, the ECHO...