1. “วิธีการเพือใหเกิดการมีสวนรวม” ในการพัฒนาชุมชนนันเกิดขึนครังแรกในชวงปี 1970 เปนตนมา และมีผูใหความสนใจและใชวิธีการนีมาอยางตอเนือง โดยเฉพาะในชวงไมกีปีทีผานมา1 นักพัฒนาหลายคนเหนวาการยอมรับทีเติบโตขึนเรือยๆนีเปนสิงทีดี เพราะทาใหเราใหความสนใจในวิธีการทีเรามีสวนรวมกับชุมชนทีเราตองการจะชวยเหลือ อยางไรก...
  2. 18-11-2015 The cyclical relationship between agricultural development and human health can hinder or drive economic development. In this presentation, Dr. Hanson will explore the impacts of poor health on agricultural productivity and yield; and the inter-connected role of food scarcity and malnutrition on...
  3. 17-11-2015 A different type of intelligence is needed to address the complexity of our current world, Tre’ will discuss the connection between holism, faith, and the needed regeneration in our soils, souls, and society. Presenter: Tre’ is the COO/CFO of the Savory Institute in Boulder, Colorado. After...
  4. Presented at the ECHO International Agriculture Conference 2015 A different type of intelligence is needed to address the complexity of our current world, Tre’ will discuss the connection between holism, faith, and the needed regeneration in our soils, souls, and society. Presenter: Tre’ is the...
  5. 18-11-2015 CEFA, or the Center for Experimentation and Formation in Agriculture, is a teaching and research agriculture center where almost 150 acres have been planted in various kinds of fruit trees, improved varieties of beans, corn, cassava, and other field crops. The farm also features new methods of...
  6. ทรัพยากรหลัก Presented at the ECHO International Agriculture Conference 2015 The cyclical relationship between agricultural development and human health can hinder or drive economic development. In this presentation, Dr. Hanson will explore the impacts of poor health on agricultural productivity and yield;...
  7. 18-11-2015 Village Savings and Lending Associations (VSLA), a form of micro-banking in rural communities, allows smallholder farmers to acquire the capital required to invest in their agricultural enterprises, while also serving as a gateway to learn about new innovations in agriculture. This presentation...
  8. The CGIAR (Link ) is a strategic alliance of members, partners and international agricultural centers that mobilizes science to benefit the poor. Their mission is to achieve sustainable food security and reduce poverty in developing countries through scientific research and research-related...
  9. The Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) is a joint international institution of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States and the European Union (EU). Our mission is to advance food and nutritional security, increase prosperity and encourage sound natural...
  10. 01-06-1998 Measures of Success is a practical, hands-on guide to designing, managing, and measuring the impacts of community-oriented conservation and development projects. It presents a simple, clear, logical, and yet comprehensive approach to developing and implementing effective programs, and can help...