1. “วิธีการเพือใหเกิดการมีสวนรวม” ในการพัฒนาชุมชนนันเกิดขึนครังแรกในชวงปี 1970 เปนตนมา และมีผูใหความสนใจและใชวิธีการนีมาอยางตอเนือง โดยเฉพาะในชวงไมกีปีทีผานมา1 นักพัฒนาหลายคนเหนวาการยอมรับทีเติบโตขึนเรือยๆนีเปนสิงทีดี เพราะทาใหเราใหความสนใจในวิธีการทีเรามีสวนรวมกับชุมชนทีเราตองการจะชวยเหลือ อยางไรก...
  2. 20-01-2019 'The QuIP offers a simple, transparent method to deliver timely, cost-effective and credible causal attributions.'Nancy Cartwright, UCSD; Durham University How do you know whether, or how, you contributed to an observed social change?Using respondents’ own testimonies, The Qualitative Impact...
  3. This booklet surveys some of that collaboration and tell what FAO is doing to embody the WCARRD principles in its own work. It discusses tools for guilding and measuring progress in agrarian reform and rural developmently, collaboration among agencies and countries; and most importantly,...
  4. 01-01-1986 This book is a catalogue of information that supports the activities of village workers all over Papua New Guinea.
  5. 01-04-1979 World Bank Staff Working Paper no. 324 88 pages
  6. 01-01-1978 This thesis attempts to determine whether a person's ability to read has a causal influence on that person's adopting modern farm practices. A review of eighteen field studies undertaken in developing countries of Asia and South America reveals that literacy and the adoption of agricultural...
  7. In this publication will be found examples of sensible endeavour from modest beginnings, backed by research, training, long-range perspectives, consistent application, and practical incentives to producers rather than mere exhortations. These examples may be found among others, in Belize, Kenya,...
  8. This resource book consists of a compilation of proven experiences from Asia that are totally field-derived. This book is the result of the participatory workshop process conducted on September 18-28, 2000 at the International Institute of Rural Reconstruction.
  9. This study aims to understand the effect increased vegetable production has on the ruralpopulation beyond the direct farm level. The objectives of this project are to analyze the impact of vegetable commercialization and agribusiness developmnt on off-farm emplyment opportunities and wages,...
  10. This document is intedded for aquaculture development specialists, aquaculture project managers, and officials and specialists involved in the planning and management of aquaculture activities. It is intended to provide an introduction to Rapid Rual Appraisal and Participatory Rural Appraisal for...