นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 1. This is one of two booklets in the Better Farming Series devoted to te use and processing of cassava and sweet potatoes for animal feeding. It describing various ways of feeding different parts of the plants (roots, peels, and foliage) in several forms (fresh, dried, in meal or silage) to...
 2. This article is from ECHO Asia Note # 41. [หมายเหตุบรรณาธิการ: คุณแอนโทนี หวองเปนผูดูแลโครงการอนุรักษสิงแวดลอมในมาเลเซียและภูมิภาคมาอยางยาวนาน การใชระบบบำบัดนําเสียแบบบอบำบัด ทำใหนําเสียทีโรงแรมของเขากลายเปนนําสะอาดและนำกลับมาใชได ในขณะทีเศษอาหารจำนวนมากถูกนำไปเพิมคุณคาด...
 3. Workshop objectives: Train participants on how to make their own stock feed Understand the benefits of making pelleted feeds over mash or crumbs Participants should be able to significantly reduce the stock feed expense
 4. The nutritional requirement of rabbits, as is the case in other mammals, varies according to age and productive performance. To obtain effective feeding efficiency, diets should be formulated to meet the needs of animals of a particular age or stage of production. Most rabbit farms are not large...
 5. ทรัพยากรหลัก This article is from ECHO Asia Note # 42 คานาสูการทาอาหารสัตวจากตนกลวยหมัก การทาปศุสัตวแบบผสมผสานในฟารมของเกษตรกรรายยอยมักเปนองคประกอบทีส าคัญตอความยังยืนในระยะยาวของฟารม โดยเฉพาะการใชการหมุนเวียนสารอาหารทีจ าเปน ปศุสัตวมีบทบาทสาคัญอยางยิงในฟารม เพราะชวยเปลียนพืชและวัสดุเหลือใชใหเปนแหลงพลังงานทีส...
 6. 02-10-2013
 7. Abstract, PeerJ, 2019 Biochar, that is, carbonized biomass similar to charcoal, has been used in acute medical treatment of animals for many centuries. Since 2010, livestock farmers increasingly use biochar as a regular feed supplement to improve animal health, increase nutrient intake efficiency...
 8. 02-10-2013
 9. 01-01-1983 This book looks at food processing wastes, industrial nonfood processing wastes, forest residues, animal wastes, crop residues, and aquatic plants as to their value and safety as animal feedstuffs.
 10. 01-01-1966 This book is intended to be an introduction to the study of the nutrition of farm animals. Although it is written primarily for agricultural students, it is hoped that it will be useful for students of veterinary science and allied subjects, and also for agricultural advisers and progressive...
 11. 01-01-1980 This study describes the potential of nutrient recovery from animal wastes in integrated animal feeding systems. The philosophy behind feeding processed animal wastes is based on the fact that coprophagy within the same or other animal species has always existed in nature. The nutritive value of...
 12. 01-01-1994 The content of this proceedings represents the contribution of the symposium participants to the future improvement of allium production and utilzation within the tropics.
 13. 01-01-1967 This publication reports on experiments conducted to determine the growth response of Holstein and Zebu cattle to supplemented and unsupplemented fresh or ensiled sugarcane tops. Supplements studied were molasses, cassava and cottonseed meal. 32 pages, illustrated, photos
 14. Access Agriculture Training Video People who traditionally eat insects, such as grasshoppers, termites, white ants or crickets catch them in the wild when they are in season. In some places there are now fewer edible insects because the environment has been damaged. Rearing insects on your farm...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Feed Options