นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 1. This article is from ECHO Asia Note # 41. [หมายเหตุบรรณาธิการ: คุณแอนโทนี หวองเปนผูดูแลโครงการอนุรักษสิงแวดลอมในมาเลเซียและภูมิภาคมาอยางยาวนาน การใชระบบบำบัดนําเสียแบบบอบำบัด ทำใหนําเสียทีโรงแรมของเขากลายเปนนําสะอาดและนำกลับมาใชได ในขณะทีเศษอาหารจำนวนมากถูกนำไปเพิมคุณคาด...
 2. This article is from ECHO Asia Note #28 ความอุดมสมบูรณทีเกิดขึนในฟารมทำให เกิดระบบการเกษตรทียังยืนมากขึน เศษวัสดุจากผลผลิตและมูลสัตวเปนสวนของ วงจรธาตุอาหารสำหรับพืชและชวยลดตนทุนดวยการใช ปุยหมัก, การเลียงไสเดือน, การทำปุยโบกาชิ และ/รวมถึง ปุยพืชสด นอกจากนันอาหารทีไดจากวัตถุดิบในฟารม ยังสามารถลดค...
 3. 20-04-2014 Comfrey is a unique perennial plant that requires minimal maintenance after planting and that can give high, sustained yields of nutrient-rich leaves for use as fertilizer, animal feed and more. It is high in potassium (K) and other micronutrients, and seems to improve fruiting and disease...
 4. 20-10-2007 Chickens are an important source of meat and eggs for many small-scale farmers. When only a few chickens are kept, they are usually able to meet their dietary needs with kitchen scraps and a bit of grain, and by scavenging for seeds, insects, worms, etc. However, if the flock size is increased...
 5. Implications The use of insects as a sustainable protein-rich feed ingredient in pig and poultry diets is technically feasible. Insects can turn lowgrade biowaste into proteins. The amino acid profile of yellow mealworm, common housefly, and black soldier fly is close to the profile of soybean...
 6. Abstract,International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 2019 Wood vinegar (WV), a byproduct from wood pyrolysis, is a natural, safe, nontoxic, cheap and versatile product suitable for use as additive on animal diets, as growth promoters and preventive antibiotic. This study...
 7. 07-02-2018 Speaker Bio: Andry Lim is the Founder of Tribal Mission Foundation International Inc in 1986 that conducted Development Programs among the Indigenous people in Mindanao. He is the manager and family farm consultant of 30 hectare farm located in Joaquin Biao, Calinan District, Davao City and the...
 8. 05-10-2017 This workshop will look at indigenous microbial fermented feeds as an alternative to our expensive foreign/imported GMO corn-soy based feed ration for our native animals (chicken and swine). Experiments on microbial fermentation on indigenous plants was conducted in terms of palatability,...
 9. Thie booklet discusses exploring alternative chicken feeds to commercially processed food.
 10. 20-01-2010 Whether you are raising a couple of backyard chickens or a flock of one hundred, here is the only book you need to keep your birds healthy and safe. Filled with useful advice and practical know-how, Gail Damerow's trusted reference will guide you through every chicken situation, from hatching...
 11. 01-01-1965 This 1965 publication has been prepared to support the increasing efforts being made in developing tropical and subtropical countries to modernize and intensify poultry production as an important source of protective food and better income. In addition to eggs and meat, poutry produce a valuable...
 12. 12-04-2016 Cashew (Anacardium occidentale) is one of thetropical crops receiving world attention majorlybecause of its nuts 2.6 million tonnes of cashew nuts produced in 2013(Cashew Handbook, 2014) The cashew apple is 8-10 times by weight of thecashew-nut (Lyannaz,1995)
 13. Research on the use of insects for feed is also being led byICIPE(The International Centre of Insect Physiology and Ecology. Programs by ICIPE includeINSFEED(“Insect feed for poultry and fish production in sub Saharan Africa”);GREEiNSECT(“Mass-rearing insects for greener protein supply”) andILIPA...
 14. 01-01-1946 Both the scienfitic and practical facts relating to poultry feeding are presented in this book. Information dealing with poultry nutrition is quite extensive. This book is designed to meet the needs of poultry students, practical poultrymen, feed dealers, and all other persons interested in...
 15. 03-03-2015 Professor Yusuf presents on his research, which investigates the use of medicinal plants in chicken feed.
 16. Abstract, Thesis, 2014 For sustainable intensification of village chickens, it is imperative to explore the potential of non-conventional animal protein (NCAP) feed resources. The broad objective of the study was to assess the nutritional quality and potential of scavengeable feed resources for...
 17. Abstract, World's Poultry Science Journal, 2018 Origanum vulgareis a natural, less toxic, residue free feed supplement for poultry when compared to other synthetic ingredients. It contains key bioactive components, including as thymol and carvacrol.O. vulgareas a poultry feed supplement has had...
 18. Abstract, Journal of Animal Sciences and Livestock Production, 2018 This paper reviews the potentials and challenges using forage resources for chicken production. Forage resources are crops either planted or are growing naturally and their processed forms used to feed animals. Grasses, legumes...
 19. Abstract, FAO, 1999 Some of the wide range of feed materials suitable for poultry in developing countries is listed in the order of their availability to small holders. Most are already fully utilised. A simple method for determining the amount of feed material available in a region for a chicken...
 20. Abstract,American Journal of Experimental Agriculture, 2016 This research study was carried out to evaluate the utilization of treated jack bean meal (JBM) and to determine its replacement value for soybean meal in broiler diets. Jack bean meal was incorporated at 0, 5, 10, 15 and 20% levels in...
 21. Abstract,World's Poultry ScienceJournal, 2007 A review is given on the effects of the inclusion of Jack beans (Canavalia ensifomisL. DC) in poultry diets. Their use is restricted by the presence of a number of antinutritional factors which affect performance when consumed by poultry. The...
 22. Abstract, Italian Journal of Animal Science, 2017 This study aims to utilise thyme oil (TO) as a natural growth promoter in comparison to mannanoligosaccharides (MOS) for broilers raised under hot climates from 1 to 28 days of age. Thus, a total of 180, day-old broilers chicks were divided into...
 23. Abstract, European Journal of Experimental Biology, Thymus vulgaris has been known as a strong growth stimulant and as a good alternative for chemical materials in poultry industry across the world. The purpose of this study was to investigate thymus vulgaris extract on growth performance...
 24. Thyme (Thymus vulgaris) is an everygreen herb from the mint family. It has been used for culinary, medicinal, ornamental and folk medicine uses in a variety of different cultures. Thyme is used in fresh and dried form, a whole sprig (a single stem snipped from the plant), and as an essential oil...
 25. Abstract,International Journal of Innovation and Applied Studies, 2018 Using essential oils (EOs) in animal feed is not practical due to the instability and volatility of their components. This study was designed to stabilize thyme and oregano EOs in chitosan and Canarium charcoal to mitigate...
 26. Abstract, Poultry Research Institute, 2018 Insects are considered as a potential substitute for fishmeal (FM) and soybean meal (SBM) in feeding mixtures for poultry diets. The intent of this paper is to appraise the current work relating to the use of insects as alternative protein in poultry...
 27. Abstract, Macrothink Institute, 2013 Agriculture is traditionally the backbone of Swaziland’s economy and a major source of employment for rural households with over 70% of the population relying on this sector for their incomes. The diverse agricultural activities that take place in the country...
 28. 01-01-1977 This report contains information on the nutritional requirements, signs of deficiencies, growth rates, feed and water requirements, and toxic levels of certain elements for poultry. The material contained herein should be useful to all who are concerned with formulation and manufacturing of...
 29. Abstract, International Journal of Poultry Science, 2014 The high cost of conventional feed ingredients in poultry diets has necessitated the investigation into unconventional readily available feedstuffs. The study was designed to investigate the effects of feeding different levels of Moringa...
 30. 01-10-2019 This workshop will be given in English with Thai translation. Animal feed represents 70% of the costs involved in modern animal production. This creates a significant problem for small-scale farmers as it allows for very little financial margin. This workshop will explore how to reduce this...
 31. Android Program options Together we can create a better context for local livestock farmers to thrive and prosper. Here's how: PROGRAM FOR POULTRY AND PIG FARMERS Include FeedCalculator in your current programs and learn farmers how to make their own quality feed from local resources. We designed...
 32. Access Agriculture Training Video By making a base mix that can be fed to all animals, you save time and money. Two thirds of the mix is made from grains, like paddy, maize, sorghum and millet. One third of the mix should be rich in protein and fat. Mill the base mix into a coarse flour....
 33. Abstract, World's Poultry Science Journal, 2013 This study evaluated the effects of thyme (experiment 1) or oregano (experiment 2) on egg production, feed intake, egg quality and blood parameters of laying hens. In each experiment, a total of 120 sixty-week-old Hy-line Brown laying hens were...
 34. Abstract, Scientifica, 2016 Indigenous/native breeds of chickens are playing an important role in rural economies in most of the developing and underdeveloped countries. They play a major role for the rural poor and marginalised section of the people with respect to their subsidiary income and...
 35. Abstract, 2012 In Ethiopia, generally, the chicken rearing system is characterized by extensive scavenging management, no immunization programs, increased risk of exposure of birds to disease and predators, and reproduction entirely based on uncontrolled natural mating and hatching of eggs using...
 36. Abstract, Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, 2015 Rural livelihood in the arid and semi-arid land of Kenya is mainly based on livestock production. This sector is often threathened by severe and prolonged droughts. Due to these unfavourable climate changes, men migrate with...
 37. Abstract, Global Food Security, 2017 Small-scalepoultry productionsystems are mostly found in rural, resource-poor areas that often also experience food insecurity. They are accessible to vulnerable groups of society, and provide households with income and nutritionally-rich food sources....
 38. Abstract, International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security, 2018 This study aimed to know the effectiveness duckweed as feed as native chicken (Gallus domesticus) on growth period (weight gain, feed intake and feed conversion). This research was conducted in Desa Telaga...

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Feed Options for Poultry