นี้ Collection ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

  1. Asia Note # 20 สำหรับบอเลียงปลานิลทังทีเปนแบบใหปลาสามารถวายได อยางอิสระหรืออยูในตาขาย อาหารทีควรพิจารณาอยาง แรกให ปลาคือสาหราย บอเลียงปลาทีสามารถบรรจุปลาได 3 กิโลกรัมตอตารางเมตรจะได ประโยชนอยางมากจาก การเพิมปุยทีจะท าให สาหรายขยายพันธุเพมิ ขนึ และยังชว ยลดคา ใชจายในการใหอาหารปลา...
  2. This article is from ECHO Asia Note # 41. [หมายเหตุบรรณาธิการ: คุณแอนโทนี หวองเปนผูดูแลโครงการอนุรักษสิงแวดลอมในมาเลเซียและภูมิภาคมาอยางยาวนาน การใชระบบบำบัดนําเสียแบบบอบำบัด ทำใหนําเสียทีโรงแรมของเขากลายเปนนําสะอาดและนำกลับมาใชได ในขณะทีเศษอาหารจำนวนมากถูกนำไปเพิมคุณคาด...
  3. 20-10-2009 Bill Mebane corresponded with ECHO’s Farm Manager Danny Blank regarding some questions about tilapia production. We excerpt some of the correspondence here, for your information. Danny had asked for advice and feedback about ideas for a flow through, green water system using periphyton...
  4. 12-05-2015 An overview of the aquaponics system at Aloha House, how it is run and managed Part II.
  5. Access Agriculture Training Video Azolla fixes nitrogen from the air and stores this in its leaves. Azolla is richer in protein, vitamins and minerals than grains and most green fodder. Because of this and because azolla grows fast and easily in a small area, it makes an ideal addition to feed. ...
  6. 08-02-2017
  7. 13-03-2017 Scientists warn that global fish stocks are on the verge of collapse due to the effects of climate change and overfishing, fueling concerns of increased malnutrition. This not only translates into less fish for human consumption but, ironically, impacts aquaculture as commercial fish feed...
  8. Research on the use of insects for feed is also being led byICIPE(The International Centre of Insect Physiology and Ecology. Programs by ICIPE includeINSFEED(“Insect feed for poultry and fish production in sub Saharan Africa”);GREEiNSECT(“Mass-rearing insects for greener protein supply”) andILIPA...
  9. This publication comprises interlinked experiments designed to address a major issue in the development of sustainable small-scale farm aquaculture: their generally limited resource base. The technology researched in this issue is cultivation of improved pasture as feed for herbivorous fish.

ค้นหาผลลัพธ์เพิ่มเติม?

Search ECHOcommunity for more resources about Feed Options for Fish