1. ทรัพยากรหลัก 01-04-2006 There are two parts to this document; part 1 provides a brief description of the things a college student should consider as he/she chooses opportunities for learning and part 2 lists organizations that provide some practical training. The second section will be most useful for individuals...
  2. ทรัพยากรหลัก 01-11-2001 Library holds both 2001 edition, and 2nd edition 2015. This book, African Friends and Money Matters, grew out of frustrations that Westerners experience when they travel and work in Africa. Africans have just as many frustrations relating to the Westerners in their midst. Each uses and manages...
  3. ทรัพยากรหลัก 01-01-1983 The process of adjusting to life in a foreign culture is nearly always a stressful experience due to the cultural and psychological disorientation which results. Where this disorientation is severe and prolonged, physical or emotional withdrawal from the stressful situation will eventually...
  4. 01-01-1986 Dr. Austin's classic resource for missionaries and others working in cultures outside of their own. Also, this book of readings is perfect springboard for a graduate student beginning his or her thesis or dissertation.
  5. ทรัพยากรหลัก 01-12-1984 Gives practical advice about learning to live in foreign cultures, discusses common problem areas, such as time and food, and stresses the importance of interpersonal relationships.
  6. 19-01-1987 This teaching guide uses examples from rural communities to bring out some of these lessons for the two-thirds world. The main focus is on initiating a process that is determined by local interests and appropriate solutions, rather than a program controlled by the budgets and agendas of external...
  7. “วิธีการเพือใหเกิดการมีสวนรวม” ในการพัฒนาชุมชนนันเกิดขึนครังแรกในชวงปี 1970 เปนตนมา และมีผูใหความสนใจและใชวิธีการนีมาอยางตอเนือง โดยเฉพาะในชวงไมกีปีทีผานมา1 นักพัฒนาหลายคนเหนวาการยอมรับทีเติบโตขึนเรือยๆนีเปนสิงทีดี เพราะทาใหเราใหความสนใจในวิธีการทีเรามีสวนรวมกับชุมชนทีเราตองการจะชวยเหลือ อยางไรก...
  8. ทรัพยากรหลัก 19-01-1989 If you are going abroad and want to learn the language of your host country, The Whole World Guide To Language Learning is the book for you! Whether you enroll in formal language classes or work language learning into a busy schedule, Terry Marshall's in situ (on location) approach to language...
  9. Todays workplace brings together a variety of people with very diverse backgrounds and behaviors. Discover how culture and politics impact your organization, and learn to reverse prejudicial thinking and understand how gestures and body language can differ between cultures. This book will guide...
  10. ทรัพยากรหลัก 19-01-1989 Working Together will help you to understand and respect people of other cultures and be understood and respected by them. Its three main sections will show you how to interact with different kinds of people. Follow each step and you will learn to: Manage your mind-master how you think about...
  11. 01-01-1988 The Village Technology Handbook has been an important tool for development workers and do-it-yourselfers for 25 years. First published in 1963 under the auspices of the U.S. Agency for International Development, the Handbook has gone through eight major printings. Versions in French and Spanish,...

More Related Resources

หนังสือ

Find books about ทรัพยากรข้ามวัฒนธรรม

ป้ายระบุ

Cross-Cultural Min...

คอลเลกชัน